Ο νόμος 4178/13

 Στις 8/8/2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος αυθαιρέτων.

Με 500 παράβολο εξαιρούνται μόνιμα από την  κατεδάφιση τα κτίσματα που προϋφίστανται της 09/06/1975 με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία και να μη βρίσκονται σε δασικόαρχαιολογικό χώρο αιγιαλό κ.λ.π.

 για τα κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί από τις 09/06//1975 έως 01/01/1983 καταβάλλεται το 15% του υπολογιζομένου προστίμου.

 • για τα κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί από 01/01/1983 έως

 • 31/12/2003 καταβάλλεται το 80% του υπολογιζομένου προστίμου.

 • Γιακτίσματαπουέχουνκατασκευαστείαπο 31/12/2003 έως 28/07/2011

 • καταβάλλεται ολόκληρο το πρόστιμο.

 • Άτομα με αναπηρία 80%  και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτά με την υπαγωγή στον παρόντα νόμο καταβάλλουν το 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • Άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑμε ποσοστό αναπηρίας 7% καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτά με ατομικό εισόδημα έως          18.000και οικογενειακό έως 24.000με την υπαγωγή στον παρόντα νόμο της κύριας κατοικίας καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

   

 • Παλιννοστούντες ομογενείςοι οποίοι έχουν  εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια

 • Δήμου για την υπαγωγή στον παρόντα νόμο της κύριας κατοικίας καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις όπως μείωση ποσοστού υποχρεωτικής φύτευσης,

 • προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης , εξωτερικές εστίες κ.λ.πεξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με καταβολή παραβόλου 500και χωρίς καταβολή ειδικού προστίμου.

 • στα κτίσματα με οικοδομική άδεια όταν οι παραβάσεις της δόμησης δεν ξεπερνούν το 40% της επιτρεπόμενης δόμησης και κάλυψης και το 20% του επιτρεπομένου ύψους μπορούν να νομιμοποιηθούνάλλως τακτοποιούνται για 30 χρόνια.

 • Για τον συγκεκριμένο νόμο υπάρχει καταληκτική ημ/νία 18 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης που είναι η 08/08/2013

 • όσα κτίσματα υπαχθούν στο νόμο έως 08/02/2014 το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 102  μηνών ή 17 εξαμήνων

 • όσα κτίσματα υπαχθούν στο νόμο από 08/02/2014 έως 08/08/2014  το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 84 μηνών ή 14 εξαμήνων

 • όσα κτίσματα υπαχθούν στο νόμο από 08/08/2014 έως 08/02/2015 τοπρόστιμοκαταβάλλεταιεντόςπροθεσμίας 60 μηνών ή 10 εξαμήνων.

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου έως 08/02/2014

 • υπάρχει έκπτωση 20% και σε περίπτωση καταβολής του 30% του προστίμου έως τις 08/02/2014 υπάρχει έκπτωση 10% επί του αρχικού ποσού του προστίμου .